RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach z siedzibą w 72-300 Gryfice ul. Dworcowa 22
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PCPR Gryfice możliwy jest pod adresem email: iodo@gryfice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 100 ust 2 Ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji pomocy społecznej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b,  i/lub Art. 9 ust. 2 lit. a, - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą inne instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pomoc społeczną: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, instytucje szkoleniowe, Poradnie Psychologiczne, organy administracji rządowej - policja i sądy.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany wg Rzeczowego Wykazu Akt.
6) Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c.     prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d.    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy
8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
9) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 

 
Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach z siedzibą w 72-300 Gryfice ul. Dworcowa 22
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PCPR Gryfice możliwy jest pod adresem email: iodo@gryfice.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 100 ust 2 Ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji pomocy społecznej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b,  i/lub Art. 9 ust. 2 lit. a, - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane szczególnej kategorii oraz zwykłe.
5) Państwa dane osobowe pozyskano z instytucji publicznych wspierających i współorganizujących pomoc społeczną: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, instytucje szkoleniowe, Poradnie Psychologiczne, organy administracji rządowej - policja i sądy.
6) odbiorcami Państwa danych osobowych będą inne instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pomoc społeczną: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, instytucje szkoleniowe, Poradnie Psychologiczne, organy administracji rządowej - policja i sądy.
7) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany wg Rzeczowego Wykazu Akt.
8) Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c.     prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d.    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL