Procedura kwalifikowania kandydatów

Załącznik do Zarządzenia nr PCPR.JM.0.02.021.9.2018

Dyrektora PCPR w Gryficach

z dnia 28.05.2018 r.

 

 

PROCEDURA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

oraz opiniowania kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną

w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFICACH

 

 

I.   Postanowienia ogólne :

1.     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, zgodnie z Zarządzeniem Starosty Gryfickiego Nr 03/PCPR/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. wyznaczone zostało na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Gryfickim.

2.     W PCPR utworzony został Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej (Zespół), którym koordynuje i zarządza Kierownik Zespołu. Zespół realizuje zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wynikające z Ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Ustawa).

3.     Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej pełni funkcję Zespołu kwalifikującego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

4.     Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzi Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w PCPR w Gryficach.

5.     Procedurę kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, prowadzi Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

6.     Procedurę dot. opiniowania kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną z dzieckiem w związku z toczącym się postępowaniem sądowym o ustanowienie rodziny, prowadzi Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

7.     Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka organizowane przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub prowadzone przez ośrodek adopcyjny (art. 44 ust. 1 ustawy),   prowadzone są na podstawie współpracy/ porozumień/ umów zlecających realizację zadania przez instytucje, organizacje, osoby fizyczne lub ośrodki adopcyjne, posiadające wymagane prawem uprawnienia w ramach zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programu szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

8.     Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej można prowadzić wg indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka (art. 44 ust. 5 ustawy).

 

 

 

 

II.   Kwalifikowanie kandydatów na RZ zawodową, niezawodową lub RDD oraz opiniowanie kandydatów na RZ spokrewnioną :

 

1.     Zgłoszenie kandydatów.

Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka zgłaszają się do pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej osobiście lub telefonicznie w celu uzyskania ogólnych informacji na temat pieczy zastępczej. Pracownik,z którym podjęto kontakt, proponuje osobom zainteresowanym rozmowę wstępną.

2.     Rozmowa wstępna.

Rozmowę wstępną przeprowadza Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z pracownikiem/ami Zespołu. W czasie rozmowy osobom zainteresowanym udzielane są informacje dotyczące procedury kwalifikowania, warunków stawianych kandydatom oraz specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych i trudności w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego.

 

3.     Osoby, które ubiegają się we właściwym Sądzie o ustanowienie rodzina zastępczą spokrewnioną, są opiniowane przez właściwego Organizatora (z uwagi na miejsce zamieszkania kandydatów) na wniosek Sądu (pismo skierowane do ORPZ). Pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej kontaktują się z kandydatami i udzielają wszelkich informacji dot. procedury, warunków ustawowych, wymaganych dokumentów i przeprowadzają wizytę środowiskową z wywiadem pedagogicznym.

 

4.     Rozpoczęcie współpracy – złożenie wymaganych dokumentów:

Osoba decydująca się na poddanie procesowi kwalifikacji lub osoba ubiegająca się w Sądzie o ustanowienie rodziną zastępczą spokrewnioną, składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach następujące dokumenty:

 

1)     oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów prowadzonej przez PCPR w Gryficach, wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszej procedury: nr 1a - RZ zawodowa, niezawodowa, RDD; nr 1b – RZ spokrewniona;

2)     pisemny wniosek, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej procedury (nie dotyczy RZ spokrewnionych),

3)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej procedury,

4)     formularz dot. kandydatów, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej procedury,

5)     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i przebywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej procedury,

6)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej, w tym udział w badaniach psychologiczno-pedagogicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej procedury,  

7)     oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej procedury,

8)     oświadczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej procedury,

9)     oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej procedury,

10)   oświadczenie o niekaralności, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej procedury (nie dotyczy RZ spokrewnionych),

11)   oświadczenie dot. rękojmi należytego sprawowania pieczy zastępczej oraz zapewnienia dziecku odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej procedury,

12)   Oświadczenie o posiadaniu stałego źródła dochodu (do wglądu dokument potwierdzający powyższe - zaświadczenie o zatrudnieniu i/lub o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku rolników zaświadczenie z Urzędu Gminy/PIT), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do niniejszej procedury – dot. kandydatów na RZ NIEZAWODOWĄ,

13)   Oświadczenie dot. aktualnego stanu cywilnego (do wglądu akt małżeństwa - wyciąg aktualny, ew. sentencja rozwodowa), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do niniejszej procedury,

14)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem.

 

5.     Wizyta środowiskowa z wywiadem pedagogicznym. 

Po złożeniu dokumentów, o których mowa w pkt 4 rozdz. II niniejszej procedury (lub po otrzymaniu pisma z Sądu), pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej udają się z wizytą do miejsca zamieszkania kandydatów w celu bliższego poznania kandydatów i weryfikacji ich sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, warunków bytowych i mieszkaniowych oraz w celu przeprowadzenia wywiadu pedagogicznego, który w szczególności dotyczy:

·       motywacji kandydatów przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka

·       doświadczeń w opiece nad dziećmi,

·       rozpoznania predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych kandydatów oraz oczekiwań związanych z dziećmi i pełnieniem w/w funkcji.

 

Po przeprowadzeniu wizyty środowiskowej z wywiadem pedagogicznym, pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej konsultują swoje spostrzeżenia z psychologiem Organizatora.

Następnie kandydaci informowani są o terminie spotkania z psychologiem w siedzibie Organizatora (PCPR).

W przypadku kandydatów zgłaszających kandydaturę jako małżonkowie podczas wizyty wymagana jest obecność obojga małżonków.

 

Wzór formularza dot. wizyty środowiskowej z wywiadem pedagogicznym stanowi załącznik nr 17 do niniejszej procedury.

 

6.     Badanie psychologiczne.

Psycholog zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadza z kandydatami badania psychologiczno – pedagogiczne (spotkanie indywidualne i wspólne, rozmowa, testy), które pozwalają określić predyspozycje psychiczne i osobowościowe kandydatów oraz kompetencje wychowawcze. Po badaniu psycholog sporządza opinię dot. kandydatów z informacją dot. predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia określonej funkcji rodziny zastępczej lub RDD celem potwierdzenia ich zdolności do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem – niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa. W uzasadnionych przypadkach psycholog wizytuje kandydatów w miejscu zamieszkania.

 

7.     Analiza zebranej dokumentacji.

Po zebraniu dokumentów, o których mowa w rozdziale II pkt 3-6 niniejszej procedury, Zespół kwalifikujący dokonuje analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów (zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy), z której sporządzana jest OPINIA:

 

·       Kandydaci na rodzinę spokrewnioną:

Na wniosek sądu - Organizator formułuje na piśmie opinię i kieruje ją do właściwego Sądu, w którym toczy się postępowanie o utworzenie danej rodziny zastępczej. Opinię przygotowują pracownicy Zespołu przeprowadzający procedurę wobec kandydatów, którą zatwierdza Kierownik Zespołu, a następnie Dyrektor.

W przypadku ustanowienia kandydatów przez sąd rodziną zastępczą, rodzina kierowana jest przez Organizatora na szkolenie organizowane przez ORPZ (w najbliższym wolnym terminie).

 

W przypadku wniosku sądu o zaopiniowanie kandydatów na RZ niezawodową (o dalszym pokrewieństwie z dzieckiem) dla wskazanego dziecka, ORPZ stosuje procedurę analogiczną jak w przypadku kandydatów na rodzinę niezawodową.

 

·       Kandydaci na rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową lub prowadzenia RDD:

 

W przypadku pozytywnej oceny Organizatora dot. spełniania przez kandydatów warunków, o których mowa w art. 42. Ust. 1-2 ustawy, Organizator informuje kandydatów o otrzymaniu wstępnej akceptacji (art. 43) dot. spełniania warunków ustawowych oraz umożliwia kandydatom odbycie stosownego szkolenia, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy.

W przypadku nie uzyskania pozytywnej oceny Organizatora i nie otrzymania wstępnej akceptacji dot. spełniania warunków ustawowych, kandydat nie ma możliwości odbycia szkolenia.

 

OPINIA dot. analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową lub RDD (art. 42 ust. 7 ustawy), dołączana jest do akt kandydatów.

 

8.     Udział w szkoleniu organizowanym przez ORPZ.

W przypadku pozytywnej opinii Zespołu kwalifikującego oraz/lub uzyskaniu przez kandydatów na RZ niezawodową, zawodową lub RDD wstępnej akceptacji dot. spełniania warunków ustawowych, Organizator umożliwia kandydatom udział w stosownym szkoleniu wg. następujących zasad: osoba niepozostająca w związku małżeńskim uczestniczy w szkoleniu sama, małżonkowie muszą uczestniczyć w szkoleniu oboje.

 

 

III.   Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz RZ spokrewnione :

 

1.     Szkolenie kandydatów prowadzone jest w oparciu o program zatwierdzony decyzją właściwego Ministra, zgodnie z w/w ustawą (lub indywidualny program w przypadku RZ spokrewnionych).

2.     Sesje szkoleniowe odbywają się w grupach w liczbie godzin wynikających z założeń programowych i są prowadzone metodą warsztatową.

3.     Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zapewnia kandydatom materiały szkoleniowe oraz dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

4.     Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zapewnia kandydatom na RZ zawodowe, niezawodowe i RDD możliwość odbycia 10-godzinnych praktyk w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gryfickiego. Informację o miejscu praktyk kandydaci otrzymują od Kierownika Zespołu ds. RPZ.

5.     Kandydat jest zobowiązany do prowadzenia karty praktyki, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do niniejszej procedury. Karta praktyk po zakończeniu praktyki dostarczona jest do Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

6.     Po przeprowadzeniu szkolenia trenerzy przekazują do Zespołu ds. RPZ dokumentację/ sprawozdanie ze szkolenia oraz ewentualnie swoje uwagi/ opinie dot. kandydatów, ich predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub RDD.

7.     Po zakończeniu szkolenia Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej (lub Ośrodek Adopcyjny/ trenerzy/ podmiot) wystawia świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydata/ów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub RDD oraz dla innych rodzin, które uczestniczyły i ukończyły szkolenie (rodziny zastępcze funkcjonujące).  

  1. Szkolenie rodzin zastępczych spokrewnionych może odbywać się wg indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka (art. 44 ust. 5 ustawy).

 

IV.  Kwalifikacja kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz do

prowadzenia rodzinnego domu dziecka :

 

1.     Kwalifikacji dokonuje na posiedzeniu Zespół kwalifikujący, biorąc pod uwagę całość dokumentacji dotyczącej kandydata, w tym opinie dot. analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, świadectwo ukończenia szkolenia, odbycie praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem zaświadczenia lekarskiego oraz opinii psychologa dot. zdolności do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem i posiadania predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji RZ/RDD.

2.     Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który zawiera stanowisko Zespołu dotyczące zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata/ów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/ niezawodowej/ prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

  1. Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/ niezawodowej/ prowadzenia rodzinnego domu dziecka posiadającego świadectwo ukończenia stosownego szkolenia, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia i spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego stanowi załącznik nr 15 do niniejszej procedury.

4.     W przypadku niezakwalifikowania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia RDD, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej odmawia wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

 

V.   Oczekiwanie na dziecko :

1.     Dane kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/RDD  umieszczane są w rejestrze danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, który przekazywany jest do właściwego Sądu  (art. 46 ustawy).

2.     W przypadku kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przedstawia ustnie kandydatom propozycję terminu podpisania umowy w w/w zakresie - stosownie do limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy, określonego w 3 – letnim powiatowym programie rozwoju pieczy zastępczej.

3.     Kandydaci składają w PCPR pisemny wniosek o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (wzór wniosku stanowi załącznik nr 16 do niniejszej procedury).

4.     Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych kandydatów następuje na podstawie postanowienia sądu.

5.     Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przygotowuje rodzinę zastępczą/ RDD na przyjęcie dziecka udzielając szczegółowych informacji o dziecku i przekazując zgromadzoną dokumentację dot. dziecka, zgodnie z w/w ustawą (art. 38a, art. 47). 

 

 

 

Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL