Procedura kwalifikowania kandydatów

 PROCEDURA KWALIFIKOWANIA

KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI
RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ, NIEZAWODOWEJ
LUB  PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA
oraz PROCEDURA OPINIOWANIA KANDYDATÓW NA
RODZINĘ ZASTĘPCZĄ SPOKREWNIONĄ
w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFICACH
 
I.   Postanowienia ogólne :
1.     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, Zarządzeniem Starosty Gryfickiego Nr 03/PCPR/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. wyznaczone zostało na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Gryfickim.
2.     W PCPR utworzony został Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którym koordynuje i zarządza Kierownik Zespołu. Zespół realizuje zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wynikające z Ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3.     Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej pełni funkcję Zespołu kwalifikującego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
4.     Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzi Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w PCPR w Gryficach.
5.     Procedurę kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, prowadzi Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
6.     Procedurę dot. opiniowania kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną z dzieckiem w związku z toczącym się postępowaniem sądowym o ustanowienie rodziny, prowadzi Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
7.     Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzone są na podstawie umów zlecających realizację zadania przez organizacje, osoby fizyczne lub ośrodki adopcyjne, posiadające wymagane prawem uprawnienia w ramach zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programu szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 
II.   Kwalifikowanie kandydatów na RZ zawodową, niezawodową lub RDD
oraz opiniowanie kandydatów na RZ spokrewniona :
 
1.     Zgłoszenie kandydatów.
Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka zgłaszają się do pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej osobiście lub telefonicznie w celu uzyskania ogólnych informacji na temat pieczy zastępczej. Pracownik, z którym podjęto kontakt, proponuje osobom zainteresowanym rozmowę wstępną.
2.     Rozmowa wstępna.
Rozmowę wstępną przeprowadza Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z pracownikiem/ami Zespołu. W czasie rozmowy osobom zainteresowanym udzielane są informacje dotyczące procedury kwalifikowania, warunków stawianych kandydatom oraz specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych i trudności w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego.
 
3.     Osoby, które ubiegają się we właściwym Sądzie o ustanowienie rodzina zastępczą spokrewnioną, są opiniowane przez właściwego Organizatora (z uwagi na miejsce zamieszkania kandydatów) na wniosek Sądu (pismo skierowane do ORPZ).                Pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej kontaktują się z kandydatami i udzielają wszelkich informacji dot. procedury, warunków ustawowych, wymaganych dokumentów i przeprowadzają wizytę środowiskową z wywiadem pedagogicznym.
 
4.     Rozpoczęcie współpracy – złożenie wymaganych dokumentów:
Osoba decydująca się na poddanie procesowi kwalifikacji lub osoba ubiegająca się w Sądzie o ustanowienie rodziną zastępczą spokrewnioną, składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach następujące dokumenty:
 
1)      oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów prowadzonej przez PCPR w Gryficach, wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszej procedury:  nr 1 - RZ zawodowa, niezawodowa, RDD;  nr 2 – RZ spokrewniona;
2)      pisemny wniosek, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej procedury (nie dotyczy RZ spokrewnionych),
3)      formularz danych dot. kandydatów, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej procedury,
4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej procedury,
5)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej, w tym udział w badaniach psychologiczno-pedagogicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej procedury,
6)      oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej procedury,
7)      oświadczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej procedury,
8)      oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej procedury,
9)      oświadczenie o niekaralności, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej procedury,
10)    oświadczenie dot. leczenia odwykowego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej procedury,
11)    zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do opieki nad dzieckiem oraz pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
12)    zaświadczenia o zatrudnieniu oraz o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w przypadku rolników zaświadczenie z Urzędu Gminy/PIT),
13)    akt małżeństwa (wyciąg aktualny), ew. sentencja rozwodowa,
14)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata (nie dotyczy RZ spokrewnionych),
15)    potwierdzenie zameldowania,
16)    życiorys indywidualny kandydata (autobiografia), napisany odręcznie.
 
W uzasadnionych przypadkach PCPR może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem oraz może zasięgać opinii środowiskowych na temat kandydatów (od pracodawcy, sąsiadów, sołtysa); w przypadku kandydatów z dziećmi własnymi w wieku szkolnym – zaświadczenie/ opinia ze szkoły, itp.)
 
5.     Wizyta środowiskowa z wywiadem pedagogicznym.
Po złożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 3 (lub po otrzymaniu pisma z Sądu), pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej udają się z wizytą do miejsca zamieszkania kandydatów w celu bliższego poznania kandydatów oraz ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, warunków bytowych i mieszkaniowych oraz przeprowadzenia wywiadu pedagogicznego, który w szczególności dotyczy:
·        motywacji kandydatów przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka
·        doświadczeń w opiece nad dziećmi,
·        rozpoznania predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych kandydatów oraz oczekiwań związanych z dziećmi i pełnieniem w/w funkcji.
 
Po przeprowadzeniu wizyty środowiskowej z wywiadem pedagogicznym, pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej sporządzają opinię oraz konsultują swoje spostrzeżenia z psychologiem Organizatora (rodziny spokrewnione – opinia do sądu).
Następnie kandydaci informowani są o terminie spotkania z psychologiem w siedzibie Organizatora (PCPR).
 
W przypadku kandydatów zgłaszających kandydaturę jako małżonkowie podczas wizyty wymagana jest obecność obojga małżonków.
 
Wzór formularza dot. wizyty środowiskowej z wywiadem pedagogicznym stanowi załącznik nr 15 do niniejszej procedury.
 
6.     Badanie psychologiczne.
Psycholog zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadza z kandydatami badania psychologiczno – pedagogiczne (spotkanie indywidualne i wspólne, rozmowa oraz testy), które pozwalają określić predyspozycje psychiczne i osobowościowe kandydatów oraz kompetencje wychowawcze. Po badaniu psycholog sporządza opinię dot. kandydatów z informacją dot. predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia określonej funkcji rodziny zastępczej lub RDD. W uzasadnionych przepadkach psycholog wizytuje kandydatów w miejscu zamieszkania.
 
 
 
7.     Analiza zebranej dokumentacji.
Po zebraniu dokumentów, o których mowa w rozdziale II pkt 3-6 niniejszej procedury, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej dokonuje analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów:
 
·        Kandydaci na rodzinę spokrewnioną:
Na wniosek sądu - w przypadku pozytywnej oceny Organizator formułuje na piśmie opinię i kieruje ją do właściwego Sądu, w którym toczy się postępowanie o utworzenie danej rodziny zastępczej. Opinię przygotowują pracownicy Zespołu przeprowadzający procedurę wobec kandydatów, którą zatwierdza Kierownik Zespołu. W przypadku pozytywnej opinii lub/oraz wydania postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, rodzina kierowana jest przez Organizatora na szkolenie organizowane przez ORPZ (w najbliższym wolnym terminie).
W przypadku wniosku sądu o zaopiniowanie kandydatów na RZ niezawodową dla wskazanego dziecka, ORPZ stosuje procedurę analogiczną jak w przypadku kandydatów na rodzinę spokrewnioną – opiniowanych na wniosek sądu (j.w.)
 
·        Kandydaci na rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową - niespokrewnioną (którzy zgłosili się do ORPZ) lub prowadzenia RDD:
W przypadku pozytywnej oceny Organizator informuje kandydatów o wstępnej akceptacji dot. spełniania warunków ustawowych (art. 42 ust. 1-2 i ust. 3 w przypadku RZ niezawodowych) oraz kieruje kandydatów na stosowne szkolenie. W przypadku stwierdzenia budzących wątpliwość sygnałów w procesie kwalifikacji kandydatów będących małżonkami, Zespół ds. RPZ ma prawo odmówić wydania skierowania na szkolenie jednemu z małżonków, co dyskwalifikuje małżeństwo w dalszym postępowaniu.
 
Z posiedzenia Zespołu ds. RPZ dot. wstępnej akceptacji kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową lub RDD, sporządzany jest protokół.
 
8.     Udział w szkoleniu organizowanym przez ORPZ.
W przypadku pozytywnej opinii Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz/lub uzyskaniu przez kandydatów wstępnej akceptacji dot. spełniania warunków ustawowych, Organizator umożliwia kandydatom udział w stosownym szkoleniu, wg. następujących zasad: osoba niepozostająca w związku małżeńskim uczestniczy w szkoleniu sama, małżonkowie muszą uczestniczyć w szkoleniu oboje.
 
III.   Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe
       i do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz RZ spokrewnione :
 
1.     Szkolenie kandydatów prowadzone jest w oparciu o program zatwierdzony decyzją właściwego Ministra, zgodnie z w/w ustawą (lub indywidualny program w przypadku RZ spokrewnionych).
2.     Sesje szkoleniowe odbywają się w grupach w liczbie godzin wynikających z założeń programowych i są prowadzone metodą warsztatową.
3.     Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zapewnia kandydatom materiały szkoleniowe oraz dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
4.     Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zapewnia kandydatom na RZ zawodowe, niezawodowe i RDD możliwość odbycia 10-godzinnych praktyk w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu gryfickiego. Informację o miejscu praktyk kandydaci otrzymują od Kierownika Zespołu ds. RPZ.
5.     Kandydat jest zobowiązany do prowadzenia karty praktyki, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do niniejszej procedury. Karta praktyk po zakończeniu praktyki dostarczona jest do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
6.     Po przeprowadzeniu szkolenia trenerzy przekazują do Zespołu ds. RPZ dokumentację/sprawozdanie ze szkolenia oraz opinie dot. predyspozycji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub RDD.
7.     Po zakończeniu szkolenia Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej (lub Ośrodek Adopcyjny/ trenerzy) wystawia świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydata/ów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub RDD oraz dla innych rodzin, które uczestniczyły i ukończyły szkolenie (rodziny zastępcze funkcjonujące).
 
IV.  Kwalifikacja kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz do
prowadzenia rodzinnego domu dziecka :
 
1.     Kwalifikacji dokonuje na posiedzeniu Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, biorąc pod uwagę całość dokumentacji dotyczącej kandydata, w tym świadectwo ukończenia szkolenia, opinię OA/ trenerów, odbycie praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem opinii psychologa dot. predyspozycji i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji RZ/RDD. Na posiedzenie mogą być zapraszane dodatkowo inne osoby biorące udział w kwalifikacji (kurator, pracownik socjalny, psycholog).
2.     Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który zawiera stanowisko Zespołu ds. RPZ dotyczące zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej / prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
3.     Na wniosek kandydata posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia i spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego stanowi załącznik nr 13 do niniejszej procedury.
4.     W przypadku niezakwalifikowania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia RDD, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej odmawia wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.
 
V.   Oczekiwanie na dziecko :
1.     Dane kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/RDD umieszczane są w rejestrze danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, który przekazywany jest do właściwego Sądu.
2.     W przypadku kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przedstawia ustnie kandydatom propozycję terminu podpisania umowy w w/w zakresie - stosownie do limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy, określonego w 3 – letnim powiatowym programie rozwoju pieczy zastępczej.
3.     Kandydaci składają w PCPR pisemny wniosek o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (wzór wniosku stanowi załącznik nr 14 do niniejszej procedury).
4.     Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych kandydatów następuje na podstawie postanowienia sądu.
5.     Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przygotowuje rodzinę zastępczą/RDD na przyjęcie dziecka udzielając szczegółowych informacji o dziecku i przekazując zgromadzoną dokumentację dot. dziecka, zgodnie z w/w ustawą.  
Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL