Formy wsparcia

Formy wsparcia w projekcie „Aktywnie w przyszłość”

 

Wsparcie uczestników projektu odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a) społecznym, b) zawodowym, c) edukacyjnym.

W ramach realizacji projektu, każdy uczestnik objęty zostanie co najmniej
3 instrumentami aktywnej integracji spośród następujących usług:

a) Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym - których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.

W ramach projektu „Aktywnie w przyszłość”  przewidziano realizację następujących usług aktywnej integracji o charakterze społecznym:

1)  poradnictwo i wsparcie psychologiczne indywidualne oraz grupowe 
W zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego,
w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. 

Celem wsparcia są w szczególności działania ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia przez Uczestnika projektu, aktywizacja i integracja społeczna,
w tym m.in.:

 - dyskusje,

 - szukanie rozwiązań problemowych,

 - pomoc w samodzielnym podejmowaniu decyzji,

 - stymulowanie zainteresowania życiem społecznym, różnorodnością sytuacji społecznych,

 - pomoc w pobudzaniu aktywności własnej oraz podniesienie motywacji, asertywności i poprawy samooceny przez wzmocnienia postaw aktywnych,

 - przeprowadzenie diagnozy celem opracowania Indywidualnych Planów Działania

 

Poradnictwo psychologiczne obejmuje w szczególności:

  • indywidualne poradnictwo i konsultacje Uczestnika projektu,
  • współpracę z personelem projektu, w szczególności z pracownikiem socjalnym przy określaniu indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu,
  • indywidualne wsparcie psychologiczne uczestników projektu dostosowane do ich indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb,
    z uwzględnieniem takich elementów jak: relacje interpersonalne, budowanie obrazu własnej osoby, umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i emocjami oraz sytuacjami trudnymi,
  • poradnictwo i wsparcie psychologiczne – w formie grupowej.

W trakcie realizacji projektu w latach 2016 – 2019 dla wszystkich uczestników projektu przewidziano ogółem 420 godzin w zakresie poradnictwa i wsparcia psychologicznego.

2)  praca socjalna –  oznacza działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc uczestnikom projektu we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

3) trening kompetencji i umiejętności społecznych - w formie stacjonarnej
i wyjazdowej.

Wsparcie realizowane w trybie grupowym w formie stacjonarnych
i wyjazdowych zajęć obejmujące treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęcia szkoleniowe dostarczające wiedzę i umiejętności
w zakresie m.in.: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania 
i rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

 

Formą wsparcia objęte zostaną osoby niepełnosprawne, wychowankowie pieczy zastępczej oraz osoby usamodzielniane: w latach 2017 – 2019 zrealizowanych zostanie ogółem ok. 32 treningów lub warsztatów, w tym:

- 12 treningów lub warsztatów stacjonarnych dla osób niepełnosprawnych,   

- 2 treningi lub warsztaty wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych - nowa forma wsparcia, zaplanowana na lata 2018-2019,

- 12 treningów lub warsztatów wyjazdowych dla wychowanków pieczy zastępczej,

- 2 treningi wyjazdowe w formie warsztatów psycho - edukacyjnych dla wychowanków pieczy zastępczej - nowa forma wsparcia, zaplanowana na lata 2018-2019,

- 4 treningi lub warsztaty stacjonarne dla osób usamodzielnianych – nowa forma wsparcia, zaplanowana na lata 2018-2019. 

b) Usługi aktywnej integracji charakterze o zawodowym - których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

W ramach projektu „Aktywnie w przyszłość” przewidziano realizację następujących usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym:

1) uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej - zgodnie
z przepisami o zatrudnieniu socjalnym oznacza sfinansowanie kosztów pobytu
i uczestnictwa osoby w CIS. Celem uczestnictwa w CIS jest integracja społeczna i zawodowa osób, w tym celu realizowany jest program zatrudnienia socjalnego określający w szczególności zakres i formy reintegracji zawodowej
i społecznej. Reintegracja społeczna realizowana jest w formie poradnictwa, zajęć edukacyjno – wychowawczych i konsultacji indywidualnych.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów m.in.: psychologa, pracownika socjalnego, terapeutę, pedagoga, doradców zawodowych, w wymiarze
1 dnia w tygodniu. Reintegracja  zawodowa polega na podnoszeniu 
i nabywaniu kwalifikacji poprzez szkolenia i praktyki zawodowe i realizowana jest w wymiarze 4 dni w tygodniu. Okres uczestnictwa w CIS w pierwszym roku realizacji projektu trwa do 9 miesięcy, zaś w dwóch kolejnych latach do 11 miesięcy.

Ogólnie udział w zajęciach w latach 2016 – 2019 wezmą 24 osoby z grupy osób niepełnosprawnych (8 osób w każdym roku realizacji projektu).

2) usługi wspierające aktywizację zawodową - organizacja i finansowanie usług doradcy zawodowego.

Celem wsparcia jest w szczególności przeprowadzenie oceny i zdiagnozowanie potrzeb uczestników projektu i opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) oraz działania ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia przez Uczestnika projektu.

Doradztwo zawodowe obejmuje: indywidualne konsultacje uczestnika projektu oraz zajęcia grupowe, obejmujące:

- analizę potrzeb: identyfikacja oczekiwań, bilans kompetencji, poziomu wykształcenia i doświadczenia zawodowego,

 - test predyspozycji i określenie z uczestnikiem problemu do rozwiązania,

 - omówienie sytuacji na lokalnym rynku pracy,

 - omówienie sytuacji Uczestnika na rynku pracy i jego doświadczeń wpływających na pozostawanie bez zatrudnienia,

 - ustalenie ścieżki rozwoju zawodowego i udziału w projekcie,

 - kompleksowe wsparcie w trakcie projektu w zakresie planowania kariery, przygotowania do podjęcia zatrudnienia i rozwoju kompetencji zawodowych oraz preorientacja zawodowa w szczególności skierowana do osób niepełnoletnich.

 

W trakcie realizacji projektu w latach 2016 – 2019 dla wszystkich uczestników projektu przewidziano ogółem 420 godzin w zakresie doradztwa zawodowego.

 

c) Usługi aktywnej integracji charakterze o edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu „Aktywnie w przyszłość” przewidziano realizację następujących usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym.

1) szkolenia zawodowe i kursy kwalifikacyjne -  zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, potwierdzone uzyskaniem świadectwa zdobycie kompetencji i kwalifikacji.

Forma wsparcia skierowana do grupy osób niepełnosprawnych i osób usamodzielnianych.

2) Sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym - dla osób usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą.

W trakcie realizacji projektu w latach 2016 – 2019 wsparciem w postaci pokrycia kosztów nauki na poziomie wyższym objęte zostaną 3 osoby usamodzielniane (1 osoba w każdym roku realizacji projektu).

 


Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL